Športová trieda

04.08.2013 11:20

 

                      Základná škola, Školská 4

                                   Vrbové

 

 

 

 

INFORMÁCIE O ŠPORTOVEJ TRIEDE

 

 Prečo športová trieda?

 

 Hlavným pilierom nášho školského vzdelávacieho programu je komplexnosť, to znamená, zdravý, flexibilný, primerane jazykovo aj vedomostne pripravený mladý človek.

Veríme, že spojenie všeobecného základného vzdelania s kvalitnou jazykovou a športovou prípravou je predpokladom na ďalší plnohodnotný život a zvyšovanie odolnosti voči zložitým situáciám v živote. Okrem toho chceme vytvoriť priestor aj pre rozvoj športového nadania a talentu vybraným žiakom.

 

 Zriadenie športovej triedy

 

 Zriadenie športovej triedy sa riadi § 103 – 106 z. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Do športovej triedy sa prijímajú žiaci 5. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania. Športová príprava je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu.

 

 Prečo kolektívne športy (hlavne futbal, volejbal, basketbal)

 

Ø nadväznosť na športové kluby mesta Vrbové a Piešťany

Ø tradícia a dosiahnuté úspechy týchto športov na našej škole a mesta Vrbové

Ø škola má vytvorené základné personálne, priestorové a materiálne podmienky a kvalifikovaných učiteľov telesnej výchovy.

 

 Zabezpečenie:

 

Ø priestorové – telocvičňa a športový areál ZŠ Školská 4, futbalový štadión mesta  Vrbové

Ø materiálno-technické - ZŠ, zriaďovateľ, sponzori

Ø personálne – kvalifikovaní učitelia Tv

 

 

 Dotácia hodín pre športovú triedu

 

 Týždenne: 2 hodiny Telesná a športová výchova

                   2 hodiny Športová príprava

                   2 hodiny tréning Školské športové stredisko

                   Všetky predmety s maximálnou dotáciou 28 hod. týždenne v 5. a 6.ročníku

                    a 32 hodín v 7.-9. Ročníku

 

 Kritériá prijatia

 

 a) prijímanie žiakov 4.ročníka do športovej triedy sa uskutoční na základe splnenia

podmienok stanovených riaditeľom školy

b) potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti

c) záujem o kolektívne športy: futbal, volejbal, basketbal

d) súhlas rodičov so zaradením žiaka do športovej triedy

 

Športové kritériá prijatia

 

Všeobecné:

1) beh na 30 m – faktor lokomočnej rýchlosti

2) skok z miesta – faktor odrazovej sily dolných končatín

3) prekážková dráha – faktor obratnosti

4) člnkový beh 4x10 metrov – faktor akceleračnej rýchlosti

Futbalové:

1)slalomová dráha

2)reťazec herných činností jednotlivca

3)žonglovanie

4)hra

Basketbalové:

1)dvojtakty

2)slalomová dráha

3)prihrávky

4)hra

Volejbalové:

1)technika odbíjania

2)podanie

3)hra

 

Vyhodnotením jednotlivých kritérií a absolvovaním pohybových testov výberová komisia získa informácie o pohybovej zdatnosti uchádzačov pre daný šport.

Podľa výsledkov sa stanoví poradie uchádzačov do športovej triedy.

Rodičia vybraných žiakov budú v júni príslušného roka pozvaní do školy, kde budú informovaní o forme štúdia, o učebných plánoch i v nadväznosti na štúdium v strednej škole.

 Prijatým žiakom vydá riaditeľ oznámenie príp. rozhodnutie o prijatí.

 

Vyradenie žiaka zo športovej triedy:

 

Riaditeľ školy môže vyradiť žiaka zo športovej triedy a preradiť do normálnej triedy v polroku alebo na konci školského roku po predchádzajúcom upozornení rodičov:

a) pre neplnenie požiadaviek športovej prípravy

b) pre neuspokojivé správanie

c) zo zdravotných dôvodov

d) na žiadosť zákonného zástupcu

Sme presvedčení, že pozitívne informácie o našej škole, Vás, vážení rodičia, budú motivovať k rozhodnutiu, aby ste svoje dieťa, ktoré má predpoklady zvládnuť nároky vstupných testov a vzdelávania sa v športovej triede, prihlásili do nami pripravovaného výberu športových talentov.

 

 

 

 

Vrbové, január 2013                                                     .......................................................

                                                                                                    Ing. Jaroslav Tomčík

                                                                                                          riaditeľ  školy